Aerodinamika

Kiekvienas asmuo tobulėja ir siekia tam tikrų žinių ar įgūdžių. Nieko nėra geriau nei žmogus, kuris trokšta įgauti kuo daugiau įgūdžių apie savo sritį, o gal net išbando kažką naujo ir tęsia mokslus kitoje šakoje. Todėl kviečiame išbandyti save ir savo gebėjimus atsakant į aerodinamikos testo klausimus jei mokotės pilotavimo. Testas susidarytas iš lėktuvą veikiančių veiksnių, t.y oro, temperatūros, slėgio ir daugybė kitų klausimu. Kai atsakysite į testo klausimus bus įvertintos jūsų žinios, todėl puiki progą išsiaiškinti savo žinias apie aerodinamiką. Šiuos testus rengia profesionalai, todėl yra itin gerai paruošti.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Kas tai yra aerodinamika?
2. Kai oro temperatūra aukštesnė už standartine, OL tikrasis aukštis bus:
3. Nustatant aukštį pagal OL aukštimačio parodymus būtina atsižvelgti į:
4. Kokie iš šių duomenų būtini nustatant oro tankį:
5. Oro tankis p keičiasi:
6. Koks oras tankesnis?
7. Koks oras lengvesnis?
8. Didėjant aukščiui temperatūra laipsniškai mažėja:
9. Oro tankis p įtakoja:
10. Oro savybės įtakojančios lėktuvo skrydį:
11. Padidėjusi t* :
12. Nustatant OL skrydžio charakteristikas būtina žinoti;
13. Žemesnė negu standartinėmís sąlygomis temperatūra t* .
14. Aerodinamikoje statiniu slėgiu vadinamas:
15. Kiek pasikeičia P kritiniame taške sumažinus apipūtimo greitį dvigubai?
16. Kas atsitinka susiaurėjus oro srovės pjūvio plotui?
17. Kiek pasikeičia P kritiniame taške padidinus apipūtimo greitį dvigubai?
18. Aptekančios sparno profilį srovės greitis yra didžiausias ten, kur:
19. Kaip kinta sparno profilį aptekančios srovės greitis priklausomai profilio storio:
20. Ką sukelia oro srovė, veikdama viršutinę sparno pusę, esant teigiamam atakos kampui a ?
21. Kaip pakinta pasipriešinimas X, kai viršutinėje sparno dalyje atsiranda oro sukūriai?
22. Kodėl atsiranda sukūriai sparnų galuose?
23. Kaip vadinasi oro sluoksnis, kuriame oro greitis, dėl sąveikos su sparno profilio paviršiumi, yra kitoks (kai kuriais atvejais gali būti netgi priešingos krypties)?
24. Kokią įtaką pasipriešinimui (varžai) X turi sukūriai, atsirandantys oro srovei aptekant kūną?
25. Kaip keičiasi pasipriešinimas X, keičiant greitį V,:
26. sumažinus greitį V, pasipriešinimas X:
27. Padidinus greitį V, pasipriešinimas X:
28. Kokia kryptimi veikia pasipriešinimas (varža) X?
29. Kokia kryptimi veikia sparno keliamoji jėga Y?
30. Kaip keičiasi pasipriešinimas X kintant oro tankiui p:
31. Oro tankiui p sumažėjus 2 kartus (50%), X pasikeis:
32. Oro tankiui p padidėjus 2 kartus (50%), Xpasikeis:
33. Kodėl kūnų, turinčių vienodus skėrsinius pjūvíus, bet skirtingas formas, X yra skirtingi ?
34. Sparno keliamoji jėga Y atsiranda dėl:
35. Kokių jėgų atstojamoji sudaro pilnąją aerodinaminę jėgą R?
36. Sparno keliamąją jėgą Y apibūdina:
37. Kaip yra vadinamas pilnos aerodinaminės jėgos R pridėjimo taškas?
38. Didesnę Y sąlygoja:
39. Kaip yra vadinamas viso OL svorio jėgos pridėjimo taškas?
40. Atakos kampas a tai:
41. Kokia jėga OL sklėndžiant yra lygi OL svorio jėgai?
42. Kaip vadinamas a, kuriam esant viršutinėje sparno dalyje atsiranda sukūríai (srovė atplyšta)?
43. Padidinus a , slėgio centras:
44. Tam kad išlaikytume tą patį skrydžio aukštį sumažėjus greičiui, reikia:
45. Ką vadiname pilna aerodinaminė jėga R?
46. Kaip kinta Y ir X padidėjus oro tankiui p?
47. Slėgio centras, tai:
48. Svorio centras, tai:
49. OL svorio centras pasislenka dėl:
50. Kaip pasikeičia OL svorio centro padėtis keičiantis ?
51. Kampas, tarp profilio stygos ir profilį aptekančios srovės krypties tai:
52. Kaip yra vadinamas OL (profilio, sparno) Yir X priklausomybės nuo grafiškas vaizdavimas?
53. OL (sparno) aerodinaminė kokybė K, tai:
54. Kas sąlygoja sparno profilį veikiančių Y ir X priklausomybę?
55. Kas vaizduojama poliarėje?
56. Kuri iš šių kreívių yra žemėjimo poliarė (žr. pav.)?
57. Kaip vadinasi ir kuo charakteringas a pažymėtas 1 (žr. pav.)?
58. Kaip vadinamas ir charakteringas α pažymėtas 2 (žr. Pav.)?
59. Kas įvyksta su Y ir X, viršijus kritinį atakos kampą?
60. Ką darytumėt, kad orlaivis nusklęstų toliau?
61. Esant blaškai ir skrendant minimaliu leistinu greičiu (arti kritinio a ):
62. Ką reiškia skaičius, kuriuo pažymėta OL kokybė?
63. Kaip Jūs suprantate pikiravimą?
64. Apledėjus priekinei sparno briaunai:
65. Padengęs viršutinę sparno dalį sniegas:
66. Kaip pasikeičia OL aerodinaminės charakteristikos išleidus užsparnius?
67. Ar teisinga teigti, kad tūpiant užsparniai atlenkiami pilnai tam, kad:
68. Kodėl rekomenduojama kilti su užsparniais atlenktais tarpinėje padėtyje (nepilnai)?
69. Kaip vadinamas OL sukimasis apie išilginę ašį ir kokiais vaírais tai atliekama?
70. Kaip vadinamas OL sukimasis apie vertikalią ašį ir kokiais vaírais tai atliekama?
71. Kaip vadinamas OL sukimasis apie skersinę ašį ir kokiais vaírais tai atliekama?
72. Koks skirtumas tarp sparno tvirtinimo kampo ir a ?
73. Aukštėjimo greitis V:
74. Sklendimo kampas mažiausias bus:
75. Sklėndimo sparta (l/y) bus minimali:
76. Didžiausias aukštėjimo kampas bus skrendant, kai:
77. OL "perkrova" suprantama kaip:
78. Kokią perkrovą patiria ramybėje sėdintis žmogus?
79. Kokiose sąlygose visų krypčių kūną veikiančios perkrovos lygios nuliui?
80. Pagal veikimo ašis perkrova skirstoma į:
81. Kokią perkvorą patirs orlaivis posūkyje kai posviris 60°? (perkrovos paskaičiavimo formulė: n=1/cos)
82. Kaip OL įvedamas į koordinuotą viražą?
83. Viraže (posūkyje) reikalingas V:
84. Vidinis slydimas atliekant posūkį atsiranda, kai:
85. Išorinis slydimas atliekant posūkį atsiranda, kai:
86. Kokio prietaiso pagalba nustatomas posūkyje slydimas?
87. Kaip Jums suprantama suktuko sąvoka?
88. Kodėl suktuke lėktuvas sukasi apie išilginę ašį?
89. Kodėl suktuke lėktuvas sukasi apie vertikalią ašį?
90. Kaip skrydžio metu galima pakeisti centruotę?
91. Ar keičiasi centruotė skridimo metu?
92. OL dlnamíškai stabilus, jeigu:
93. Kas užtikrina OL išilginį stabilumą?
94. Iš kur atsiranda oro sraigto trauka?
95. Kodėl naudojami keičiamo žingsnio oro sraigtai?
96. Oro sraigto su fiksuotu tvirtinimo kampu, didėjant V, esant pastovioms sraigto apsukoms n=const:
97. Kurie iš šių faktorių turi įtakos įsibėgėjimo ilgiui?
98. Nuo ko priklauso rídos ilgis nutūpus?
99. Nustatant aukštį pagal OL aukštimačio parodymus būtina atsižvelgti:
100. skrydžio aukštis 800m. Jūsų aparato kokybė- Kiek galite nuskristi nepučiant vėjui?
101. Judėdamas 30 km/h greičiu, kūnas priešinasi 1kN jėga. Kokia bus kūno pasipriešinimo jėga jei jis judės 120 km/h greičiu?

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101