Oro teisė

Kiekvienas žinome kas yra teisė, žinome savo kaip piliečių, kaip klientų teises ir daugybe kitų, tačiau ar žinome kas yra oro teisė?  Oro teisė – tarptautinės ir nacionalinės oro teisės pagrindai ir kiek apie tai būtina išmanyti sklandytojui. Šis testas sudarytas tam, kad galėtumėte įsivertinti savo žinias apie oro erdvės struktūra, jos naudojimo taisykles, taip pat skrydžių vykdymo taisykles, aviacijos specialistų tam tikri reikalavimai bei taisyklės ir kiti.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Koks yra pagrindinis ICAO dokumentas?
2. Kokia tarptautinė aviacijos organizacija buvo įkurta priėmus Čikagos Konvenciją?
3. Ar šalis - ICAO narė - privalo laikytis Čikagos Konvencijos prieduose numatytų standartų ir rekomenduojamosios praktikos?
4. Kokie yra pagrindiniai LR oro teisės aktas?
5. Koks orlaivis laikomas civiliniu orlaiviu?
6. Koks orlaivis laikomas valstybės orlaiviu?
7. Kaip suprantama sąvoka “Lietuvos Respublikos oro erdvė’’?
8. Kam suteikiamas LR oro erdvės naudojimo prioritetas?
9. Kas vykdo LR oro erdvės kontrolę, apsaugą ir gynybą?
10. Kas vykdo LR oro erdvės naudojimo koordinavimą ir oro navigacijos paslaugų teikimą LR oro erdvėje, išskyrus pasienio, draudžiamas, ribojimo ir pavojingas zonas bei KOP aerodromų oro erdvę?
11. Kas vykdo LR oro erdvės naudojimo koordinavimą ir oro navigacijos paslaugų teikimą draudžiamose, pasienio (išskyrus oro kelius), ribojimo ir pavojingose zonose bei KOP aerodromų oro erdvėje?
12. Kas vykdo LR civilinės aviacijos valstybinį valdymą?
13. Kieno nuosavybė yra skrydžių valdymo sistemos navigaciniai įrenginiai?
14. Kas atsakingas už orlaivio tinkamumą skraidyti?
15. Ar gali LR oro erdvėje skristi orlaivis, neturintis tinkamumo skraidyti pažymėjimo arba pasibaigus jo galiojimo laikui?
16. Kas atsakingas už orlaivio įgulos komplektavimą?
17. Kas yra civilinės aviacijos specialistai?
18. Kas turi teisę rengti, perkvalifikuoti civilinės aviacijos specialistus bei kelti jų kvalifikaciją?
19. Kas tai yra ,,orlaivio vadas’’?
20. Ką privalo orlaivio vadas?
21. Ar turi teisę orlaivio vadas atsisakyti priimti į orlaivį įgulos narius, keleivius ar krovinį?
22. Orlaiviai virš gyvenamųjų vietovių turi skristi nustatytame aukštyje, kuris:
23. Orlaivių parodomieji skrydžiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami:
24. Kokie dokumentai turi būti orlaivyje skrydžio metu?
25. Ar būtina turėti atitinkamą sertifikatą ir leidimą (licenciją) atliekant specialiuosius aviacijos darbus žemės ūkyje, oro reklamoje, stebint ir patruliuojant?
26. Ar reikalingi specialūs leidimai parodomiesiems renginiams bei varžyboms rengti?
27. Orlaiviai LR valstybės sieną gali kirsti:
28. Ar gali skristi LR oro erdve orlaiviai neturintys radijo ryšio aparatūros ir radiolokacinio atsakiklio (transponderio)?
29. * Orlaivių įgulų pokalbiai su skrydžių vadovais LR oro erdvėje vyksta:
30. Kokio pločio pasienio zona nustatyta LR oro erdvėje?
31. Draudžiamoji zona LR oro erdvėje, tai:
32. LR oro erdvėje yra šios zonos:
33. * Kas yra komėrcinis reguliarus oro susisiekimas?
34. Kokios draudžiamos zonos yra LR oro erdvėje?
35. Iki kokio aukščio (MSL) nustatyta nekontroliuojamoji oro erdvė?
36. Kaip suprantama sąvoka ‘’kontroliuojamoji oro erdvė’’?
37. Pagal kokį slėgį matuojamas absoliutusis skrydžio aukštis žemiau perėjimo lygio (transition level)?
38. Koks laikas rašomas ATS plane:
39. Kokia į(iš)skridimo tvarka į(iš) CTR oro erdvę skrendant pagal VST?
40. Koks minimalus skrydžio aukštis virš žemės ar vandens paviršiaus (išskyrus skrydžius virš gyvenamųjų vietovių, žmonių susitelkimo vietų)?
41. Orlaivį ištikus nelaimei ar pavojui, praradus orientuotę ir nesant kitokiam radijo ryšiui, įgula naudoja radijo dažnį:
42. Tarptautinis signalas, perduodamas radiotelefonu, norint pranešti apie galinčią kilti grėsmę keleiviams, bei ekipažui, esantiems orlaivyje:
43. Kilus grėsmei keleivių ir įgulos saugumui kai būtina neatidėliotina pagalba, tarptautinis pavojaus signalas perduodamas žodžiu:
44. Kokį kodą orlaivio įgula privalo surinkti nutrūkus radijo ryšiui?
45. Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula esant nesankcionuotam įsikišimui?
46. Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula atsakius įrangai, esant avarinėms sąlygoms arba pavojingai situacijai (nelaimės būsenoje)?
47. Kokią prasmę turi “nuolat žalios” spalvos šviesos signalas (žemėje), kai nėra radijo ryšio su aerodromo SV?
48. Kokią prasmę turi “nuolat raudonos” spalvos šviesos signalas (žemėje), kai nėra radijo ryšio su aerodromo SV?
49. Kokia yra raudonos raketos reikšmė?
50. Ar galima vykdyti akrobatinius skrydžius kontroliuojamoje Oro erdvėje?
51. Artėjant vienos klasės dviems orlaiviams susikertančiais kursais maždaug viename aukštyje, orlaivis privalo duoti kelią:
52. Artėjant susikertančiais kursais maždaug viename aukštyje lėktuvui ir sklandytuvui, privalo duoti kelią:
53. Tarptautinis avarinis radijo ryšio dažnis yra:
54. Kokie skrydžiai galimi tik pateikus skrydžio planą?
55. Prieš kiek laiko iki išskridimo būtina pateikti skrydžio planą, skrendant LR oro erdve?
56. Kokiais atvėjais nebūtina pateikti skrydžio plano?
57. Kam suteikta ultralengvųjų orlaivių pilotų licencijavimo teisė?
58. Teorijos egzaminas yra išlaikytas, jei pretendentas gerai atsako ne mažiau kaip į:
59. Per kokį laiką po teorijos mokymo programos baigimo pretendentas privalo išlaikyti teorijos egzaminus?
60. Ar tikrinami praktiniai gebėjimai, jei pretendentas neišlaikė teorijos egzamino?
61. ULO piloto licencija galioja:
62. Kas turi teisę atnaujinti ULO piloto licencijos galiojimą?
63. Ar turi teisę orlaivio vadas tūpti blogesnėmis nei leidžiama oro sąlygomis?
64. Koks orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo galiojimo laikas?
65. Kas turi teisę atlikti ultralengvųjų orlaivių techninę (priežiūros ir) patikrą?
66. Kokiems specialiesiems skrydžiams atlikti būtinas leidimas, kuris įrašomas į piloto licencija?
67. Kokia yra aviacijos įvykių klasifikacija?
68. Avarijos (incidento) tyrimo komisijos tikslai yra:
69. Orlaivio, patyrusio avariją, vadas arba bet kuris įgulos narys nedelsdamas privalo informuoti apie avariją:
70. Perduodant pavojaus signalą radijo ryšio pagalba vartojamas žodis:
71. LR orlaivio nacionalinis ženklas yra:
72. Ar galima orlaivį įregistruoti keliose valstybėse?
73. Kas atlieka civilinių orlaivių registravimą:
74. Kas išduoda OL tinkamumo skraidyti pažymėjimą:
75. Priežeminio vėjo greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
76. Matomumo (RVR) matavimo vienetai ant KTT naudojami LR civilinėje aviacijoje:
77. Vertikalaus matomumo arba debesų pado matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
78. Orlaivio skrydžio greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
79. Ar turi teisę orlaivio vadas išskristi esamo arba laukiamo apledėjimo sąlygomis?
80. Kas turi užtikrinti, kad keleiviai būtų supažindinti su skrydžio saugos taisyklėmis?
81. Ką privalo įvykdyti orlaivio vadas iki skrydžio?
82. Kokiais atvejais reikalingos gelbėjimosi liemenės kiekvienam, esančiam orlaivyje, asmeniui skrendant virš vandens vienmotoriais orlaiviais?
83. Kas turi teisė atlikti ULO pilotų mokymą?
84. Nuo kokio amžiaus atliekami savarankiški skrydžiai ULO?
85. Kiek laiko galioja išlaikyti ULO teorijos egzaminai?
86. Kiek laiko galioja išlaikytas ULO praktinių gebėjimų egzaminas?
87. Kiek kartų galima laikyti ULO praktinių gebėjimų egzaminą?
88. Per kiek laiko būtina išlaikyti ULO praktinių gebėjimų egzaminą?
89. Koks sveikatos pažymėjimas būtinas ULO pilotui?
90. ULO piloto licenzija pratęsiama jeigu pilotas per paskutinius 12 mėnesių skraidė ne mažiau kaip:
91. Vizualius naktinius skrydžius leidžiama atlikti:
92. Vizualius skrydžius valdomoje oro erdvėje leidžiama atlikti:
93. Ar pripažistamos užsienyje išduotos licenzijos:

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Susisiekite