Radijo ryšys

Visiems gerai žinoma sąvoka, tačiau kyla klausimas kaip radijo ryšys naudojamas ar pritaikomas ore? Radijo bangos keliauja (sklinda) oru bei vakuumu visiškai vienodai nereikalaudamos papildomos energijos bei perduoda tam tikrą signalą. Šio testo pagrindinė esmė patikrinti jūsų žinias ir įgūdžius apie radijo ryšį lėktuvams. Kviečiame prisijungti ir išbandyti save.

Jūsų rezultatas
0%
0%
100%

Testas

1. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “abipusis oro ir žemės ryšys”- (air-ground communication)?
2. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “aerodromo eismas”-(aerodrome traffic)
3. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “skrydžių aerodromo ratas”-(aerodrome traffic circuit)?
4. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “prieigos valdymo paslaugos”-(approach control service)?
5. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “oro kelias”-(airway)?
6. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “oro eismas”-(air traffic)
7. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “pranešimo punktas (taškas)” - (reporting point)?
8. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “leidimo galiojimo riba”-(clearance limit)?
9. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “kontroliuojamoji zona”-(control zone)?
10. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “vizualusis skrydis”-(VFR flight)?
11. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “(užėjimas) tūpti”-(visual approach)?
12. Kurį apibrėžimą atitinka sąvoka “laukimo taškas-(holding point)”?
13. Ką reiškia santrumpa “ATIS”?
14. Ką reiškia santrumpa “AIP”?
15. Ką reiškia santrumpa “CTR”?
16. Ką reiškia santrumpa “ETD”?
17. Ką reiškia santrumpa “NDB”?
18. Ką reiškia santrumpa “TMA”?
19. Ką reiškia santrumpa “ADR”?
20. Ką reiškia frazė “kaip mane girdite”-(how do you read)?
21. Ką reiškia frazė “naujas leidimas”-(recleared)?
22. Koks laikas naudojamas civilinėje aviacijoje?
23. Priežeminio vėjo greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
24. Matomumo (RVR) matavimo vienetai ant KTT naudojami LR civilinėje aviacijoje:
25. Vertikalaus matomumo arba debesø pado matavimo vienetai naudojami LR civilinëje aviacijoje:
26. Orlaivio skrydžio greičio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
27. Orlaivio skrydžio aukščio matavimo vienetai naudojami LR civilinėje aviacijoje:
28. Kaip pranešamas orlaivio skridimo kursas?
29. Kaip galima sutrumpinti orlaivio šaukinį LY - AMB?
30. Keliais skaitmenimis perduodamas laikas (minutėmis)?
31. Kuris orlaivis pagal sukeliamą valkties turbulenciją yra lengvas (L), jei jo maksimali kilimo masė mažesnė nei..?
32. Kaip perduodamas radijo ryšio dažnis?
33. Kada orlaivio įgula gali pereiti į kitą radijo ryšio dažnį?
34. Kaip nurodoma veikianti KTT...?
35. Kokį kodą orlaivio įgula privalo surinkti nutrūkus radijo ryšiui?
36. Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula esant nesankcionuotam įsikišimui?
37. Kokį kodą privalo surinkti orlaivio įgula atsakius įrangai, esant avarinėms sąlygoms arba pavojingai situacijai (nelaimės būsenoje)?
38. Kuris tarptautinis aviacinis avarinis dažnis naudojamas avarijos atveju?
39. Kokiais vienetais matuojamas orlaivio vertikalus greitis LR civilinėje aviacijoje?
40. Kas nustato eiliškumą radijo ryšiui, kai antžeminę radijo stotį kviečia keli orlaiviai vienu metu?
41. Kuriuo atmosferos slėgiu naudojasi galutiniame etape artėjantis tūpti orlaivis kontroliuojamame aerodrome?
42. Ką privalo atlikti orlaivio įgula, prieš pradėdama radijo ryšį?
43. Kurie terminai naudojami radijo ryšyje?
44. Kurie terminai naudojami radijo ryšyje?
45. Kada naudoti frazę: “esu tiesiojoje ir pasiruošęs tūpti”(on final)?
46. 46 Ką privalo daryti orlaivio įgula, perėjusi į skrydžių vadovo norodytą dažnį ir negalinti užmegzti radijo ryšio?
47. Kuriais atvėjais naudojamas žodis “iškviesiu” (stand by)?
48. Ką reiškia frazė “ryšio pabaiga” (out)?
49. Kaip turi būti panaudotas orlaivio šaukinys pakartojimuose?
50. Ką reiškia žodis “pakartokite” (read back)?
51. Kokia žodžių rekšmė: “galima, leidžiama” (approved)?
52. Kuriais atvėjais vartojami žodžiai “atšaukiu, anuliuoju” (cancel)?
53. Kokia žodžio reikšmė “prašau” (request)?
54. Kokius veiksmus suteikia teisę vykdyti žodis “leista” (cleared)?
55. Kuriuos orlaivio įgulos veiksmus apriboja žodis “draudžiu" (negative)?
56. Kokiais atvėjais vartojamas žodis “supratau” (roger)?
57. Kokia frazės reikšmė “ryšys su...” (contact) ?
58. Kokia eilės tvarka orlaivio įgula praneša apie savo buvimo vietą ?
59. Kuriais atvejais naudojama frazė “radijo ryšį baigiau” (over)?
60. Kokie įgulos veiksmai kontroliuojamame aerodrome, jeigu nebuvo gauta leidimo tūpti?
61. Jei skrydžių vadovo nurodymai kelia grėsmę skrydžio saugai, įgula privalo:
62. Kokiais atvėjais vartojamas žodis “skubiai” (immediatly)?
63. Kokiems tikslams skrydžių vadovas duoda orlaiviui nurodymą “vykdykite orbita” arba posūkis 360°?
64. Kokiais atvėjais naudojami žodžiai “pataisa, taisau-(correction)?
65. Kokia žodžio “klausytis” (monitor) prasmė?
66. žodžių eiliškumo tvarka įgulai tikrinant radijo ryšį:
67. Skrydžių vadovo atsakymai orlaivio įgulai, tikrinančiai radijo ryšį:
68. Kokiems tikslams skirti “TIBA” pranešimai?
69. Kaip įgula prašo paleisti orlaivio variklius?
70. Skrydžių vadovo atsakymai orlaivio įgulai , prašančiai paleisti variklius:
71. Kokią informaciją skrydžio vadovas pateikia orlaivio įgulai prieš pradedant riedėjimą?
72. Kuris skrydžių vadovo nurodymas leidžia orlaivio įgulai užimti vykdomąjį ?
73. Kaip turi atsakyti riedančio orlaivio įgula gavusi konkretų nurodymą “laukti”?
74. Kuri skrydžų vadovo komanda orlaivio įgulai duoda teisę pakilti (startuoti)?
75. Kaip orlaivio įgula pakartoja gautą leidimą kilti?
76. Ką turi pranešti orlaivio įgula esanti vykdomąjame KTT... ir turinti problemų dėl pakilimo?
77. Pakilusi orlaivio įgula praneša skrendant pagal VST (VFR):
78. Skrydžių vadovo nurodymai orlaiviui, vizualiai artėjančiam tūpti: neteisingas
79. Kokioje oro erdvėje naudojamas “TIBA” radijo ryšio pranešimas?
80. Kokiame aeronavigaciniame dokumente teikiama informacija apie laikinus radionavigacinės įrangos pasikeitimus, apribojimus ir kitus klausimus, susijusius su skrydžių sauga?
81. Skrydžių vadovo nurodymai orlaivio įgulai apie išvykimo sąlygas iš kontroliuojamos aerodromo zonos skrendant VST -( VFR):
82. Kurią reikšmę atitinka pranešimas apie savo buvimo vietą “artimas užėjimas” (short final)?
83. Koks skrydžių vadovo nurodymas orlaivio įgulai suteikia leidimą užimti veikiančią KTT...?
84. Koks skrydžių vadovo nurodymas įpareigoja orlaivio įgulą laukti parengtiniame starte?
85. Kokia skrydžių vadovo komanda orlaivio įgulai suteikia teisę kilti?
86. Kaip orlaivio įgula praneša apie užimtą skrydžio aukštį skrendant pagal VST (VFR)?
87. Skrydžių vadovas, duodamas nurodymą orlaivio įgulai pakeisti skrydžio kursą, nurodo...:
88. Kokiu dažniu orlaivio įgula turi pranešti apie nelaimės arba avarinę būklę?
89. Skrydžių vadovo nurodymai orlaivio įgulai apie nuėjimą į antrą ratą (pakartotinam artėjimui):
90. Kaip skrydžių vadovas nurodo keičiant leidimą ?
91. Kokius skrydžio vadovo leidimus orlaivio įgula privalo pakartoti?
92. Kaip CTR - (aerodromo zonos) skrydžių vadovas duoda orlaivio įgulai artėjimo tūpti sąlygas?
93. Skrydžio vadovo nurodymai orlaivio įgulai po tūpimo kontroliuojamame aerodrome:
94. Skrendama kontroliuojamoje oro erdvėje pagal VST -(VFR). Orlaivio įgulos veiksmai atsakius radijo ryšiui:
95. Ar orlaiviams, paliekantiems kontroliuojamà oro erdvę, nurodomi išėjimo taškai?
96. Kokie įgulos veiksmai, gavus skrydžio vadovo draudimą tūpti?
97. Skubos pranešimas - “PAN, PAN, PAN” turi pirmenybę:
98. Kokią reikšmę turi “PAN, PAN, PAN”?
99. Koką reikšmę turi “MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY?
100. Kokiais atvėjais gali būti panaudotas terminas “perduodu aklai”- (blind)?

Klausimai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Susisiekite